Vorming en Toerusting


                       

                                                                          Programmaboekje
                                                                                                                                              Vorming & Toerusting
                                                                                                                                              PKN de Wingerd
                                                                                                                                              
2023-2024  

                                                                                       
 
Inhoudsopgave  
   
Voorwoord  3
Jaarthema 'Ga mee!  5
Startzondag 'Ga je mee?'  5
Aan tafel met vluchtelingen   6
   
Gesprekskringen en meditatie  7
Spiritgroep  7
Lectio Devina  7
Pastorale gesprekskring de Ziel 10
Geloof ABC 10
Kring Bijbellezen  11
   
Boek- en filmbijeenkomsten  12
Passie voor lezen  12
Filmplus 13
Leeskring Onbeschikbaarheid 13
Leeskring Boven is onder ons 14
   
Thema avonden en  sprekers 15
   
Andere activiteiten 16
Taizé avondgebed 16
Seizoenswandelingen  16
Zinwandelingen 16


VOORWOORD

Het programma Vorming en Toerusting 2023-2024 biedt een grote variëteit aan onderwerpen: van literatuur en film, tot meditatie en theologie en veel daartussenin. Wij hopen dat het programma stimuleert tot nadenken en verdieping en ook goed is voor de onderlinge verbinding. Immers, veel activiteiten zijn bedoeld om samen te doen met anderen, samen aan de gesprekstafel of samen aan de wandel. Het PKN Thema van dit jaar is “Ga mee”. Dit zeggen we ook tegen de medelanders die sinds kort in Krimpen wonen en die we bij een maaltijd hopen te ontmoeten.
Vanaf startzondag 3 september 2023 kunt u een duik nemen in het aanbod Vorming en Toerusting en de activiteiten waaraan u wilt deelnemen alvast noteren in uw agenda. Het programma wordt aangeboden door de Wingerd, maar is nadrukkelijk ook bedoeld voor mensen uit een wijdere kring. Ook in het afgelopen seizoen zagen we weer vele gezichten die niet behoren tot de wekelijkse kerkgangers van de Wingerd. Dus, zegt het voort aan buren, vrienden en bekenden binnen en buiten Krimpen. Ook hier geldt: “Ga mee’.

Een nieuwkomer in het programma is de cursus Kerkelijke Feesten in Bijbels Perspectief, geleid door de Krimpense “lekenmonnik” Richard Langemeijer. De deelnemers zullen horen over de oorsprong van de verschillende kerkelijke feesten en hopelijk worden ‘geraakt” door de woorden die in de Bijbel over deze feesten staan. Voor deze cursus kunt u kunt kiezen uit twee mogelijkheden: s’ avonds of overdag.

Gelukkig konden we FilmPlus weer opstarten. De mentor voor dit onderwerp, Ds Anton Schipper, is helaas overleden, maar ons gemeentelid Aart Pool heeft deze draad opgepakt. Dankzij Evert Barreveld en Aart Pool ligt er weer een volledig FilmPlus programma. Dit zal de trouwe schare van filmliefhebbers in en rond de Wingerd zeker genoegen doen.

Als Werkgroep Vorming en Toerusting hebben we afscheid genomen van Jilles Scheurwater. Vele jaren (sinds 2005) was hij een dragend lid van onze werkgroep. Jilles weet veel over filosofie en theologie, en heeft daarnaast een grote literaire belangstelling. Met zijn inbreng heeft Jilles een grote bijdrage geleverd aan het programma van Vorming en Toerusting, waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn.  Hoeveel lezingen en andere activiteiten zijn er niet door hem georganiseerd? Gelukkig blijft Jilles, samen met Jansje, “Passie voor lezen” doen, een blijvend succesnummer binnen ons programma.

Wij hopen dat het voorliggende programma u zal inspireren en dat u er plezier aan zult beleven. Wij houden ons aanbevolen voor feedback en suggesties voor de toekomst.

Werkroep Vorming en Toerusting van de Wingerd,

Berend Wierenga, voorzitter
Dingena Staal
Jils Amesz
Jacqueline Snijders (adviserend lid)

STARTZONDAG 3 SEPTEMBER GA JE MEE?

Vanaf september 2023 is het jaarthema van de Protestantse Kerk ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’. Deze oproep is gebaseerd op het hoofdstuk ‘Kinderen van één Vader’ uit de visienota van de Protestantse Kerk.

Samen getuigen van geloof, hoop en liefde
Met dit jaarthema worden gemeenten van de Protestantse Kerk uitgedaagd om samen op te trekken met andere gelovigen en mensen van goede wil. Scriba René de Reuver: “De kerk van Christus is kleurrijker dan we denken. Die diversiteit maakt dat het evangelie in alle talen en alle culturen doorklinkt. Door elkaar als volgelingen van Jezus te zoeken en de hand te reiken, zijn we gezamenlijk krachtige getuigen van Gods goedheid in de wereld. Ik wil gemeenten daarom uitdagen om contact te leggen met andere christenen in de eigen omgeving en te verkennen hoe je samen Gods liefde kunt leven.”

Ga mee, bid mee, zing mee
Het jaarthema ‘Ga mee!’ daagt uit om deel te nemen aan Gods wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde. De Reuver “Het is een uitnodiging om mee te gaan of je mee te laten nemen in de ene beweging van Gods liefde en ontferming (Missio Dei), oftewel om daar te zijn waar Jezus zich laat vinden.” De Reuver hoopt dat er over kerkmuren heen samen gebeden en bijbel gelezen wordt.

Een jaar lang gaan we aan de slag met dit thema. In dit activiteitenboekje staan genoeg activiteiten om je bij aan te sluiten, te beginnen met startzondag, op 3 september. Een dienst in het teken van caritas. We komen aan het begin van het jaar bijeen om elkaar te ontmoeten. Zoals Jezus in zijn leven vaak met mensen rond de tafel bijeen was, zo zullen wij ook samenkomen om verhalen uit de bijbel te horen, te genieten van het goede en met brood en wijn te delen. We zullen dit op verschillende manieren in de dienst doen om zo alvast te merken hoe het straks in Gods koninkrijk zal zijn. 

Na afloop van dienst nodigen we iedereen uit voor een maaltijdbuffet, waarvoor iedereen iets kan meebrengen en een gezellige quiz waarbij we uw bijbelkennis testen! Van harte uitgenodigd.

            


AAN TAFEL MET VLUCHTELINGEN
Vrijdagavond 17 november hopen we met mensen die gedwongen waren uit hun land te vluchten   aan tafel te gaan. De mensen waarmee we kennismaken komen uit verschillende landen en culturen en zijn van diverse geloofsrichtingen. Onze intentie is, met elkaar in gesprek te komen en er een vrolijke ontmoeting van te maken.
Onze medelanders zullen gerechten uit hun thuisland meenemen en ook van ons wordt verwacht dat wij iets lekkers op tafel brengen. U wordt daarvoor van harte uitgenodigd. Nadere informatie volgt.
De avond wordt georganiseerd in samenwerking met Vluchtelingenwerk Krimpen. 
 
Datum  Vrijdagavond 17 november 2023
Plaats  de Wingerd
Opgave  Dingena Staal  dingena.staal@gmail.com


GESPREKSKRINGEN EN MEDITATIE

GESPREKSKRING “SPIRITGROEP”
In deze gesprekskringavond “Breng spirit in je leven’ leggen we bijbelverhalen naast verhalen van onze eigen levens. We bespreken actuele onderwerpen uit geloof en leven. Soms gaan we ook creatief aan het werk.

Graag begroeten we nieuwe mensen in deze groep van 30-, 40- en 50-ers. Spreekt deze opzet je aan? Je bent van harte welkom om mee te doen.
Data: di 26 september 2023,andere data in overleg
Tijd: 20.00 -21.30 uur
Plaats: de Wingerd
Begeleiding: Jacqueline Snijders en ds. Jils Amesz
Opgave: Jacqueline Snijders j.h.snijders@planet.nl

             

Creatieve opdracht: Schilder de wolf in jezelf (naar aanleiding van verhaal Franciscus en de Wolf)

LECTIO DIVINA "KERKELIJKE FEESTEN IN BIJBELS PERSPECTIEF"
Een nieuwe cursus
Kerkelijke Feesten in Bijbels perspectief zijn wetenswaardigheden uit de Traditie. Wij weten de Feesten, wij lezen de Bijbel en wij kennen de Traditie, maar zijn wij ook bekend met de profane en religieuze oorsprong van die Kerkelijke Feesten?
De inhoud van de cursus
We gaan op zoek naar de samenhang van de Kerkelijke Feesten en de Bijbel, waarbij ook gekeken zal worden naar de Traditie en hoe deze Feesten in de loop der tijden hun huidige vorm en plek hebben gekregen in het Liturgisch Jaar.

De werkwijzen van de cursus
Wij zullen de bijbellezingen die bij deze Feesten horen lezen, doorgronden en bruikbaar maken voor ons dagelijks leven. Deze LECTIO DEVINA methode zal zich concentreren rondom drie lezingen uit de H. Schrift, t.w. 
  1.     een Oudtestamentische lezing, 
  2.     een lezing uit de Handelingen van de Apostelen of de brieven uit het Nieuwe Testament en…
  3.     een lezing uit één van de 4 Evangeliën.
Deze lezingen werden voorgelezen en iedere toehoorder maakt een aantekening van een woord of zinsnede die hem of haar raakte. Deze geraaktheid kan berusten op instemming, irritatie, onwetendheid, troost, bemoediging of wat dan ook.
Door vervolgens naar elkaar te luisteren wordt er meer en meer diepgang gevonden in de betekenis van de woorden in de H. Schrift in relatie tot het feest. 
Aan de hand van een power-point presentatie zal duidelijkheid worden gegeven wat de oorsprong van die feesten is geweest en hoe de huidige vormen hun bestand hebben gekregen.

Voor wie is deze cursus
De cursus is er vóór en dóór belangstellenden. Enthousiasme en nieuwsgierigheid zijn de leidraad voor de cursus. Vakkennis is absoluut niet vereist. Iedere bijeenkomst staat op zich. Dus als u een keertje echt niet kunt, dan kunt u gewoon de draad een volgende keer oppakken.

Benodigdheden voor de cursus
Potlood en papier zijn nodig om persoonlijke aantekeningen te maken. Het meenemen van een Bijbel wordt aanbevolen, maar is geen noodzaak.

De data van de cursusdagen
In het seizoen 2023-2024 hebben wij 10 bijeenkomsten gepland. Er zal dan één bijeenkomst per maand zijn. De eerste bijeenkomst zal in september 2023 en de laatste in Juni 2024 zijn.
Het aantal deelnemers voor de bijeenkomsten zal minimaal 6 en maximaal 12 bedragen.

Er zijn twee mogelijkheden om aan te sluiten: op dinsdagavond van 20.00-22.00 uur of donderdagochtend van 10:00 - 12:00 uur.

De onderwerpen van de cursus:
Dinsdagavond Donderdagochtend Thema
19 september 21 september Hoogfeest Christus, Koning van het Heelal
17 oktober 19 oktober Hoogfeest Geboorte van de Heer
14 november 16 november Feest H. Familie, Jezus, Maria en Jozef
19 december 21 december Hoogfeest Openbaring van de Heer
16 januari 18 januari Feest Oprdacht van de Heer in de tempel
20 februari 22 februari Aswoensdag
19 maart 21 maart Witte Donderdag
16 april 18 april  Pasen
14 mei 16 mei Hemelvaart
18 juni 20 juni  Pinksteren

De begeleider van de cursus
De bijeenkomsten worden begeleid door Richard Langemeijer. Richard woont in Krimpen aan den IJssel en is lid van de R.K.-parochie de Bron. Richard is oblaat van de Orde van Sint Benedictus van de Abdij Sint Benedictusberg in Mamelis. Een oblaat is een ‘lekenmonnik’ die midden in de maatschappij staat en leeft volgens de Regel van Sint Benedictus.

U bent van harte uitgenodigd om zich in te schrijven voor deze cursus. Gaat u de uitdaging aan?
 
Data:  zie boven
Plaats:  de Wingerd
Begeleiding:  Richard Langemeijer
Opgave:  voor dinsdagavond: Jacqueline Snijders j.h.snijders@planet.nl 
 voor donderdagochtend: Dingena Staal dingena.staal@gmail.com


PASTORALE GESPREKSKRING “DE ZIEL”   
In het boekje “Kijk op de ziel” zoekt de schrijfster Martine Oldhoff naar wegen om de betekenis van de ziel in het christelijke geloof te verwoorden. Het woordje “ziel” duikt overal op in onze taal. Maar heeft het woord nog betekenis in onze huidige samenleving? Eeuwenlang was de ziel een bekend begrip in kerk en theologie. De schrijfster werpt een nieuw licht op dit oude woord. “Kijk op de ziel” is een bezinningsboek dat leidt tot diepe geloofsgesprekken met gemeenteleden.
 
Data:  di 12 september 2023, overige data in overleg
Tijd:  15.00 - 16.30 uur
Plaats:  de Wingerd
Begeleiding:  Ds.Jils Amesz
Opgave:  Ds. Jils Amesz ds@wingerdkrimpen.nl


GELOOFSABC
GeloofsABC is voor iedereen - jong en oud - die meer willen weten over het christelijk geloof. In de gesprekken gaan we geen vraag uit de weg. We gaan aan de slag met de theologische en de praktische kant van het geloof. Aan bod komen dagelijkse en theologische onderwerpen en telkens is de vraag hoe leggen we een link tussen kerk, theologie, bijbel en dagelijks leven om zelf keuzes voor ons eigen geloof te maken.
Data:  maandag 2 oktober 2023, overige data in overleg( 1x per maand)
Tijd:  20.00 - 21.30 uur
Plaats:  de Wingerd
Begeleiding:  Ds Jils Amesz
Opgave:   Ds. Jils Amesz ds@wingerdkrimpen.nl


KRING “BIJBEL LEZEN”
Elke keer lezen we een verhaal. Open en onbevangen. Lezen wat er staat, uitpluizen, overpeinzen. En nog een keer lezen! Immers de bijbel is geen makkelijke boek. 
Het boek is ook helemaal niet bedoeld om in je eentje te lezen. Je hebt anderen daarbij nodig. Nieuwsgierig zijn en leergierig. En het resultaat is de moeite waard.

Lezing en herlezing maken die oude teksten verrassend actueel. Als je gaat lezen wat er staat, en niet wat je altijd dacht dat er stond, word je verrast. Want alleen in gesprek met elkaar, in confrontatie met andere stemmen, dan gaat het schuren en komt er iets nieuws naar boven!

De gesprekskring komt eenmaal per maand bij elkaar op dinsdagmiddag. Het doel is elkaar ontmoeten en samen in gesprek gaan over bijbelteksten. 
 
Data:  dinsdag 26 september 2023, overige data in overleg
Tijd:  15.00 uur
Plaats:  de Wingerd
Begeleiding:  Ds. Jils Amesz
Opgave:  Ds. Jils Amesz ds@wingerdkrimpen.nl


BOEK- EN FILMBIJEENKOMSTEN 

KRING “PASSIE VOOR LEZEN”

Ook in het nieuwe seizoen gaan we weer boeken lezen en samen bespreken in De Wingerd. Ervaringen en gedachten uitwisselen die we hebben opgedaan bij het lezen van de boeken, maar ook geïnteresseerd zijn in elkaars persoonlijke verhalen. 
Er is een vaste lezersgroep, maar nieuwe lezers zijn van harte welkom. 
We hebben in goed overleg met elkaar een mooi programma samengesteld. 
De boeken zijn vaak moeilijk via de bibliotheek te verkrijgen. U moet er snel bij zijn of anders het boek zelf aanschaffen. In dat geval kunt u het boek nog eens uitlenen of cadeau doen aan familieleden of vrienden. 

Hieronder volgen de boeken met de data. Steeds de tweede dinsdag van de maand om 20.00 uur in De Wingerd.

De boeken worden achtereenvolgens besproken door: Jansje Scheurwater  (10-10), Jacqueline Amesz en Ko Burema (14-11),
Jilles Scheurwater (12-12), Jeanne Hoefnagel (13-2), Hannie van ’t Verlaat en Huig Maaskant (12-3), Ella Markus (9-4)
 
Data: Titel:  Schrijver:
10 oktober 2023 Tussentijds Peter Zantingh
14 november2023 Wij zijn van diamant Alex Boogers
12 decmeber 2023 Schemerleven Jaap Robben
13 februari 2024 Conferanties Simone Atangana Bekono
12 maart 2024 Vaak ben ik gelukkig Jens Christian Grondahl
9 april 2024 De Pool J.M. Coetzee
 
Plaats:  de Wingerd
Tijd:   20.00 uur
Opgave:  Jilles en Jansje Scheurwater jhscheurwater@live.nl


FILMPLUS
“Een andere kijk op niet-alledaagse films” 
Vier keer per seizoen organiseren we op de maandagavond in de Wingerd een filmavond. We kijken dan naar films, die ons op de één of andere manier iets meer te zeggen hebben.
Vaak zijn dat “filmhuis” films, maar dat hoeft niet. Het gaat vooral om films met een religieuze, maatschappelijke, filosofische en/of historische diepgang. Aart Pool zoekt voor ons die films uit en leidt ook deze avonden. In een kort nagesprek proberen we er samen achter te komen wat de maker met zijn film wilde zeggen en wat het kijken ernaar en het napraten hierover met ons doet.

Mocht u geïnteresseerd zijn, stuur een email aan Evert Barreveld en hij houdt u op de hoogte over de komende filmavond en zendt vooraf wat meer informatie over de film die getoond wordt. 
 
Data:   maandag 9 oktober 2023, 13 november 2023,  5 februari 2024, 25 maart 2024
Tijd:   aanvang: 19.30 uur
Plaats:   de Wingerd
Kosten:   € 3.50 ( bijdrage in de onkosten) De eerste avond van het seizoen is  gratis.
Begeleiding:   Aart Pool
Info en opgave:  Evert Barreveld ebarreveld@kpnplanet.nl


LEESKRING - ONBESCHIKBAARHEID (HARTMUT ROSA)
In zijn boeiende boek “Onbeschikbaarheid” beschrijft Hartmut Rosa de drijvende culturele kracht van ons wereldbeeld - dat wij ‘modern’ noemen - in het verlangen om de wereld beschikbaar te maken voor alles. Maar een volledig gekende, geplande en beheerste wereld is - merkt hij op - een dode wereld: een wereld waarmee we niet in dialoog kunnen treden en waarvan we juist vervreemd raken. Echte ervaringen ontstaan juist in de ontmoeting met het onbeschikbare, het onkenbare en het onbeheersbare.  Is onbeschikbaarheid niet bepalend voor het menselijk leven en de fundamentele menselijke ervaring? Als we beter willen begrijpen hoe wij als moderne mensen in de wereld staan, moeten we onderzoeken hoe wij ons individueel, cultureel en gelovig verhouden tot het onbeschikbare. In zijn essay doet schrijver hiertoe een eerste aanzet, in zijn zoektocht naar de voorwaarden voor een zinvol leven in moderne tijden. Vraag voor ons wat kunnen wij daarvan leren?
 
Data:   maandag 18 september 2023, Overige data in overleg ( 4x)
Tijd:   20.00 - 21.30 uur
Plaats:  de Wingerd
Begeleiding:  Ds. Jils Amesz
Opgave:  Ds. Jils Amesz ds@wingerkrimpen.nl


LEESKRING – BOVEN IS ONDER ONS (RICK BENJAMINS)
Samen met gelovige denkers bespreekt ds. Jils Amesz het boek “Boven is onder ons: Denken over God na God ” van de theoloog Rick Benjamins. Een opstapje naar de lezing van Rick op 6 maart in de Wingerd. 
In zijn boek ontwikkelt de schrijver een theologie ‘na Kuitert’ ("Al het spreken over boven, komt van beneden"). Hoe te denken over God nadat een God van daarboven is verdwenen? Hij grijpt terug op Hegel en Heidegger, met wie je over God kunt denken als Geest en Zijn, en presenteert drie hedendaagse richtingen waarin over God na God wordt gedacht: een duidende, deconstruerende en constructieve theologie.
 
Data:   op donderdagavond vanaf januari 2024, data nader te bepalen( 4x) 
Tijd:   20.00 - 21.30 uur
Plaats:   de Wingerd
Begeleiding:   Ds. Jils Amesz
Opgave:   Ds. Jils Amesz ds@wingerdkrimpen.nl


THEMA- AVONDEN EN SPREKERS

LEERHUIZEN MET SPREKERS


Alle bijeenkomsten zijn in de Wingerd en beginnen om 20:00 uur

Woe 23 augustus 2023:
Mark en Corine Godeschalk over hun zendingswerk in Afrika

Do 12 oktober 2023:
Jan Blankers over het werk van de Pauluskerk in Rotterdam

Do 9 november 2023:
Sylvain Ephimenco (columnist van Trouw) over: Incorrecte verhalen en daarna

Do 25 januari 2024: 
Jan Prij (gastpredikant van de Wingerd) over: Filosofie als kijken met het oog van de Liefde

Woe 6 maart 2024: 
Rick Benjamins (hoogleraar Protestantse Theologische Universiteit) over: Moderne theologie
 
Begeleiding:   Werkgroep Vorming & Toerusting 
Opgave:   Dingena Staal dingena.staal@gmail.com

ANDERE ACTIVITEITEN

TAIZÉ AVONDGEBED
Welkom bij de avondgebeden in de sfeer van Taizé, 1x per 2 maanden op zondagavond. Een half uur van zingen, gebed en stilte.
Na afloop drinken we met elkaar koffie/thee.
Data nog te bepalen (aankondiging in Wingerdnieuws).
Aanvang: 19.15 uur.
Contact: Esther Rijnders en Jacqueline Snijders j.h.snijders@planet.nl

SEIZOENSWANDELINGEN
Ga je mee? Geheel in lijn met het jaarthema zijn ook dit jaar weer de seizoenswandelingen.
Het samen met elkaar wandelen, praten en genieten van de steeds weer verrassende Hollandse plekjes zijn de belangrijkste ingrediënten
In de heemtuin van Capelle gaan we op zoek naar paddenstoelen op 8 oktober. 
Op 14 januari gaan we op zoek naar verborgen plekjes in de Dordrechtse binnenstad.
De lentewandeling  is op 14 april in de Zouteveensepolder. 
Op 14 juli waaien we uit langs de molens van Zevenhuizen.

Iedereen is weer van harte uitgenodigd op mee te wandelen.
De route is 5 km en aan het eind is er altijd een toilet in de buurt en ruimte voor een dorstlesser.
 
Data:   Zondag 8 oktober 2023, 14 januari 2024, 14 april, 14 juli 
Tijd:   Vertrek 13.30 uur
Plaats:   vanaf de Wingerd
Begeleiding:  Hans van Embden en Jacqueline Snijders 
Opgave:  Hans van Embden embde031@planet.nl


ZINWANDELINGEN
De ZIN-wandeling heeft drie ingrediënten: stilte, bezinning en verbinding. Allereerst wandelen in stilte, daarna wandelen in stilte met een tekst of thema, gevolgd door een wandeling in twee- of drietallen met een gesprek over de tekst. 
 
Data:   Maandag 11 september , 9 oktober 2023
Tijd:   19.30 - 20.30 uur
Plaats:   vanaf VTV De Amateur ( tegenover de Wingerd)
Begeleiding:  Astrid Hofstra, Michaela Legerstee, Jacqueline Snijders
Opgave:   Jacqueline Snijders j.h.snijders@planet.nl
 
terug

Agenda

ds Jils Amesz: spreekuur

vr 26 jul 2024 om 09:30 uur

Kerkdienst

zo 28 jul 2024 om 10:00 Zondagsdienst

ds K. Holwerda uit Amsterdam

zo 28 jul 2024 om 10:00 uur

Onze predikant


      
ds. J. Amesz   

 

Wingerdnieuws

       
                  
Wingerdnieuws                             Liturgie                                                                    

programma V & T

Volg ons via

                
kerk tv   
 

Verhuur