Vorming en Toerusting


Programma Vorming & Toerusting De Wingerd  2021/22


Het programma biedt een diversiteit aan onderwerpen en de werkgroep hoopt met dit aanbod veel kerkleden maar ook andere belangstellenden te inspireren en samen te brengen om onder leiding van deskundigen van gedachten te wisselen.  De bijeenkomsten zijn voor iedereen, of u wel of geen lid bent van de Wingerd.

Werkgroep Vorming en Toerusting Wingerd
Jils Amesz
Jilles Scheurwater
Dingena Staal
Berend Wierenga
Jacqueline Snijders (adviseur)
Contact:
vormingentoerusting@wingerdkrimpen.nl

Impressies voorjaar 2022

Presentatie Rieuwerd Buitenwerf over de nieuwe Bijbelvertaling
Een prachtige zomeravond, 2 juni, maar toch was er een behoorlijk aantal belangstellenden in de Wingerd om te luisteren naar de directeur van de het Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap.
De eerste grote nieuwe Bijbelvertaling was in 1951, in 2004 volgde een tweede en sinds oktober 2021 hebben we NBV21. Rieuwerd heeft deze niet alleen aan Koning Willem Alexander, maar ook aan de President van Suriname mogen aanbieden. Achter NBV21stond een brede interconfessionele groep van ondersteunende organisaties: protestant, katholiek en zelfs joods (voor het Oude Testament).
Op de oproep om te reageren op de vertaling van 2004 kwamen veel reacties (3500 brieven) die onder andere hebben gediend als input voor NBV21. In totaal zijn er in de tekst, vergeleken met die van vertaling van 2004, 12 000 wijzigingen. Niet bij alle Bijbelboeken evenveel, trouwens, bijvoorbeeld weinig in de Psalmen, relatief veel in Hebreeën. Rieuwerd gaf een groot aantal voorbeelden van veranderingen, De zogenaamde “eerbiedhoofdletters” zijn terug: U, Ik, Hij, en Hem als het over God of Jezus gaat. Het woord “huidvraat” is verdwenen. In het Hebreeuws worden vaak dezelfde woorden letterlijk herhaald. Omdat dit wat saai leek, ging men in de vertaling van 2004 synoniemen zoeken. Dit is nu teruggedraaid. Bijvoorbeeld in het tekstgedeelte van Genesis komen de woorden “op de zevende dag” nu steeds letterlijk terug, terwijl daar vroeger in de vervolgzinnen  zoiets stond als “op die dag”. En hetzelfde woord in de grondtekst wordt nu steeds op dezelfde manier vertaald. Bijvoorbeeld in het verhaal over Boaz en Ruth, waarover het na de pauze ging, komt twee keer het woord “chajil” voor: Boaz en Ruth waren allebei “chajil”. In de 2004 vertaling werd dat vertaald als Boaz was “vermogend” en Ruth was “deugdzaam”. In de NBV 21 zijn Boaz en Ruth beiden “moedig”.
Deze inzichten en vele andere hebben we opgedaan op 2 juni. Het was een nuttige en aangename avond.

Nieuwe seizoen: suggesties welkom
De Werkgroep Vorming en Toerusting werkt aan het programma voor het seizoen 2022-2023.  In oktober 2022 zijn er al twee avonden gepland over: Goed einde/aandacht voor de dood. Dit onderwerp is vanuit de Wingerdgemeente aangedragen. Als u ook suggesties hebt voor onderwerpen of sprekers, laat het vooral weten. U kunt dit doorgeven aan een van de onderstaande leden van de Werkgroep Vorming en Toerusting of per email.
Jils Amesz
Jilles Scheurwater (jhscheurwater@live.nl)
Dingena Staal
Berend Wierenga
Jacqueline Snijders (adviseur)

Berend Wierenga
3 juni 202

 


 
26 en 27 maart: Groene Wingerd-Weekend: een impressie

We keken uit over wat ooit een vruchtbare akker was geweest. Het zag er verstild uit in de bleke ochtendzon die nog wat beneveld en laag aan de horizon stond. Een reiger streek neer naast de sloot. In de verte  bloeiden magnolia’s, prunussen en appelbomen, op het veld stonden nog staken van teunisbloemen, kaardenbollen, berenklauw en springbalsemien. En ondanks de vroege lente was het bezaaid met speenkruid en vergeetmeniet, waartussen wormen en torretjes ijverig bezig waren. Maar een groot gedeelte van het veld was overwoekerd door brandnetels en bramen. Dat we dat hadden laten gebeuren!
Hoe konden we hier in vredesnaam in twee dagen weer een vruchtbare akker van maken? We hoefden het niet alleen te doen, maar dat zou zeker niet lukken! We besloten een gedeelte af te palen. Het zou een druk weekend worden; er moest gesnoeid, geploegd, geëgd en gezaaid worden!

Bezint eer ge begint; zaterdagmiddag gingen we naar de kerk. Met Trees van Montfoort bogen we ons over de vraag hoe onze grond op de beste manier weer te bebouwen. Zij nam daarover het woord en liet ons zien hoe je op verschillende manieren naar de scheppingsverhalen kunt kijken. Haar kernboodschap is dat we de positie van de mens ten opzichte van de hele schepping op een radicaal andere manier moeten definiëren. Als we iets willen veranderen in onze houding tegenover alle problemen die ontstaan door o.a. opwarming van de aarde en vervuiling is het noodzakelijk dat we naar onszelf kijken niet als heerser, maar als dienaar,- integraal onderdeel van de schepping-, die de aarde beheert en bewaart. Een heel andere manier van zien. Het is niet zo dat de aarde ons grenzeloos ter beschikking staat, maar mens en aarde verhouden zich in een zo door God geschapen wederzijdse afhankelijkheid. Pas als we echt oog hebben voor de intrinsieke waarde van al het geschapene zullen we de juiste keuzes kunnen maken om verandering te bewerkstelligen.
Om ons deze grondhouding eigen te maken gingen we terug naar onze roots en vertelden we elkaar over hoe bij onszelf in onze kindertijd de verbondenheid van schepping en religie tot uitdrukking kwam. Daarna werden enkele stellingen besproken. Trees vertelde natuurlijk veel en veel meer. Ze gaf ons enthousiasme en nieuwe kennis om verder mee aan de slag te gaan!
We hadden hard gewerkt deze zaterdag. We hadden veel geleerd, er was gespit, geploegd en geëgd; de grond was bouwrijp gemaakt en mocht rusten tot de volgende dag.  

Zondagmorgen kwamen we weer bij elkaar in de kerk om de zegen over ons werk te vragen. Het zag er feestelijk uit. Op het altaar lag groente, fruit en brood. Bloemen stonden in een vaas. Een ode aan de vruchtbare akker!  
In alle toonaarden en  poëtische taal werd de schoonheid van Gods schepping bezongen en geëerd.
Onder het uitspreken van teksten over het ontstaan van onze mooie, kwetsbare aarde, zaaide Jils bonen en oostindische kers in een schaal en daarop stuurde hij ons op stap en gingen we uiteen in groepjes voor een groen-spel,  discussie, of voor het maken van een wensboom. Anderen bleven zitten en beluisterden de preek, waarin  we opgeroepen werden om in navolging van Franciscus van Assisi de dieren als gelijkwaardig te zien en niet alleen als nuttig. We spraken over duurzaamheid en wat wij daar zelf, maar ook de kerk, daarmee zouden kunnen doen; we discussieerden over een stelling van Trees: ‘God houdt niet alleen van mensen maar ook van alle schepselen’, en we maakten een bloeiende boom met goede voornemens en wensen.  
Uiteindelijk kwamen we unaniem tot de conclusie dat we onze welvaart zullen moeten beperken en dat dat juist  van ons de nodige moeite en offers zal vragen, maar met onze hernieuwde attitude en spirit zou dat toch mogelijk moeten zijn!
Met de opdracht van lied 425 en  ‘ Vervuld van Gods zegen’, verlieten we de kerk, opgewekt en toegerust om de wereld weer in te gaan!
Er was gespit, geploegd, geëgd en gezaaid, tijd voor een lekkere wandeling!


Het was prachtig wandelweer zondagmiddag. We gingen op weg met een gebed van de Pilgrimfathers. Het eerste half uur waren we in gedachten aan wat ons zoal bezig houdt op dit moment en daarna wisselden we van gedachten over wat wijzelf en de kerk kunnen doen om de aarde leefbaar te houden. Onderwijl keken we om ons heen en genoten van de blauwe lucht en al het jonge groen om ons heen.
En zo eindigde het Groene Wingerd-Weekend na die inspirerende wandeling met een gezellig samenzijn tussen die bloeiende appelbomen in de zonovergoten hof van Jacqueline, met even een moment van innige verbondenheid, in harmonie met de natuur en God en mensen….

We keken weer uit over wat ooit een vruchtbare akker was geweest. We waren blij dat we met z’n allen zo’n eind gekomen waren in die twee dagen! Ons plekje lag er wel een beetje kaal bij in het ondergaande zonnetje. Maar de brandnetels en de bramen waren uitgetrokken, er was geploegd, geëgd en gezaaid en met de nodige zonneschijn en regen en heel veel zorg en geduld zou het ooit weer een levendige akker kunnen worden. En met veel hoop natuurlijk, want hoop doet leven…

Dingena Staal

Suzan ten Heuw over Kierkegaard.

Voor een goed bezette zaal gaf Suzan vorige week (9 februari) een lezing over de Deense filosoof/theoloog en cultuurcriticus Soren Kierkegaard (1813-1855). Hij was de jongste uit een gezin van zeven kinderen, waarvan er vijf jong stierven en waarvan de vader gebukt ging onder zware depressies. Zelf was hij ook zwaarmoedig van aard.
Aan de hand van een tiental citaten loodste Suzan ons op een pittige manier door het werk van Kierkegaard. Zelf zei hij daarover dat zijn gehele oeuvre in het teken stond van de ontwikkeling naar een zelf, en de wording van een waar christen. Hij verlangde terug naar het authentieke van het geloof van de eerste christenen. Daarbij legde hij vooral de nadruk op de subjectieve geloofsbeleving en in verband daarmee moest hij dan ook niets hebben van instituties en dogma’s maar zag hij het geloof als geleefde ervaring.
“Wereldse wijsheid denkt dat liefde een verhouding is tussen mens en mens. Het christendom leert dat liefde een verhouding is van: mens-God-mens, dat wil zeggen dat God de tussenbepaling is.”
Tegenwoordig wordt Kierkegaard vaak gezien als wegbereider of eerste vertegenwoordiger van het existentialisme van Nietzsche en Sartre.
We kunnen terugzien op een boeiende en inspirerende avond.

Dingena Staal
 
Taizé avondgebeden

De Taizégroep organiseert 1x per 2 maanden een Taizé-avondgebed.
De kerkzaal is vanaf een kwartier voor aanvang open. Vanaf dat moment kan iedereen binnenkomen om zich voor te bereiden op de viering.
De kaarsen worden dan aangestoken en er worden zacht Taizéliederen gedraaid om in de sfeer te komen.
We vieren een korte liturgie met liederen, schriftlezing, gebed en stille momenten.De Taizé-liederen zijn afkomstig uit de vieringen zoals deze gehouden worden in de Broedergemeenschap van Taizé. In Taizé zijn stilte, inkeer, zang en bezinning de hoofdingrediënten van de liturgie. Alle onderdelen van deze viering gaan vloeiend, zonder verbindende woorden, in elkaar over. Voorafgaand aan de dienst verdelen we onderling de op te zeggen teksten onder degenen die dat willen.
De liederen zijn als gebeden en de gebeden worden gezongen als liederen. De teksten van de liederen zijn eenvoudig. Ze zijn gebaseerd op, en geïnspireerd door, zinnen uit de Bijbel. Door de tekst te herhalen, en ons daarmee op de woorden te concentreren, kunnen we de betekenis van de woorden gaan voelen. Voor de Taizé-liederen geldt dat het aantal herhalingen van de liederen vooraf niet is bepaald. Het aantal herhalingen wordt bepaald door de sfeer in de kerk.
Iedereen is van harte welkom!
 
 
 
Elk jaar organiseert de Taizégroep eind augustus een reis naar Taizé. Meer informatie over de reis bij de organisatoren.
 
Data:     13 febr; 20 mrt;15 mei;3 juli 2022
   
Aanvang: 19.15 uur 
Locatie: kerkzaal De Wingerd
Organisatie:  Esther Rijnders 
  (erijnders79@gmail.com) en
  Jacqueline Snijders
  (j.h.snijders@planet.nl)Vacare Meditatiekring

In de traditie van alle wereldreligies, ook in het christendom, bestaat een rijke ervaring met meditatie, het zoeken naar stilte. Wanneer je mediteert, leer je te ontspannen en los te komen van dagelijkse onrust en krampachtigheid. Zo kan er zicht komen op iets wat groter is dan je zelf en vraagt om eerbied. We doen dat door stiltemeditatie, tekst, beweging
en muziek. Welkom om mee te komen doen.
 
Data:  nader te bepalen
   
Aanvang: 20.00 uur(koffie/thee vanaf 19.45 uur)
Locatie:   zaal 4 De Wingerd
Begeleiding:  ds 
Organisatie: Hannie van ’t Verlaat 
  (hannievtv@gmail.com) en 
  Jacqueline Snijders. aanmelden 
  (j.h.snijders@planet.nl)
Spiritgroep

Deze kring bestaat uit ca 8 tot 10 mensen in de leeftijdscategorie van 30 tot 50 jaar die elkaar maandelijks ontmoeten, in de coronatijd zelfs wekelijks op maandagavond, hetzij on-line, hetzij live bij iemand thuis. We praten met elkaar over geloof en de grote vragen van het leven. Per toerbeurt bereiden de leden van de groep zélf een thema voor dat zal worden besproken. Dit zorgt ervoor dat de kring een afwisselend en uitdagend karakter blijft houden. 
Data en tijdstippen worden in overleg gekozen; tot nu toe is dat nog iedere maandagavond. Maar de avond kan nog wijzigen. Spreekt deze opzet je aan? Neem even contact op met de organisator als je belangstelling hebt.  Je bent van harte welkom om mee te doen.
 
Datum  1 maart 2022
Locatie:   De Wingerd
Organisatie:   Karin Burger
  (karin.burger@hotmail.com) 
Filmplus, een andere kijk op niet-alledaagse films
 
Voor deze zomer vertonen we nog twee keer op de maandagavond een niet-zo-alledaagse film. Dat doen we in de kerkzaal van de Wingerd.
Die films zijn heel divers, maar getuigen altijd wel van een religieuze, maatschappelijke, filosofische en/ of historische diepgang. Ds. Anton Schipper laat ons op zijn ontwapenende manier steeds opnieuw genieten van de bijzondere kanten van deze films en samen met hem proberen we er achter te komen wat de maker met zijn film wilde zeggen en wat het kijken ernaar en het napraten hierover met ons doet.
In het najaar plannen we dan weer twee avonden.
Mocht u geïnteresseerd zijn, voegt u zich dan bij de “vaste ploeg” van zo’n 15 personen, die trouw onze filmavonden bezoekt en laat mij dat dan via de e-mail weten. Dan houd ik u op de hoogte, want voor iedere filmavond stuur ik naar de mij bekende e-mailadressen een speciale uitnodiging. Ook in de agenda’s van Vorming en Toerusting in het Krimpens Kerkblad en in die van het Wingerdnieuws worden deze data altijd opgenomen.

Een filmgroet van Evert Barreveld.

Programma tot aan de zomer

Datum:                        7 maart; met de film: Hidden Figures
                                    25 april; filmtitel nog onbekend
Tijd:                            19:30 uur
Plaats:                         De Wingerd (kerkzaal), Populierenlaan 90a
Bijdrage:                     €3,50 (incl. consumpties)
Info en opgave:          Evert Barreveld, ebarreveld@kpnplanet.nl, (06) - 14 33 29 16
Passie voor lezen
 
De leesclub leest en bespreekt met elkaar boeken die voorgesteld zijn door de organisatoren in samenspraak met de lezersgroep. Deze inmiddels reeds vele jaren bij elkaar komende groep mensen met een vaste kern van ongeveer 20 lezers is ook erg betrokken en geïnteresseerd in elkaars persoonlijke verhalen.
Nieuwe lezers zijn van harte welkom. 
De boeken zijn vaak moeilijk via de bibliotheek te verkrijgen. U moet er snel bij zijn of anders het boek zelf aanschaffen. In dat geval kunt u het boek ook nog eens uitlenen of bespreken met familieleden en vrienden.
 
De laatste twee data van dit seizoen van Passie voor lezen zijn:
10 maart.      Stephan Enter      -       Pastorale
21 april.         Raynor Winn.       -       Het zoutpad
Kliederkerk

Al kliederend ontdekken wat geloven inhoudt. Bij kliederkerk laten we jong en oud op een creatieve manier samen de betekenis van bijbelverhalen ontdekken. 
Kliederkerk is bedoeld voor kinderen van 0 tot 12 jaar en de mensen om hen heen. Het vindt 6x per jaar plaats in basisschool De Wegwijzer en duurt ongeveer 2 uur. Het bestaat uit drie onderdelen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Ben je gelovig of juist niet? Wil je iets van “dat er meer is” meegeven aan je kind? Kom je wel eens in een kerk of juist nooit? Je bent welkom zoals je bent! Kom gerust eens meedoen op zondagmiddag! Vanuit de georganiseerde chaos van kliederkerk ontstaan er nieuwe contacten tussen mensen van alle generaties. 
Reeds vijf jaar organiseren we met veel enthousiasme Kliederkerk voor kinderen en hun (groot-)ouders of ooms en tantes. Vanwege het coronavirus hebben er vanaf maart geen kliederkerkbijeenkomsten meer plaatsgevonden. We bezinnen ons eind september om kliederkerk weer opnieuw op te starten. Data volgen zsm. 


 
Data: nadere informatie volgt
   
   
Tijd:   15.00 – 17.00 uur
Plaats: PCB De Wegwijzer, Hyancint 1a Kr a/d IJ
Bijdrage: € 1,-  per keer
Voorganger: Ds Jils Amesz
Organisatie: Marijke Godeschalk
  (marijkegodeschalk@gmail.com)
  Giny van der Velde
  (ginyvandervelde@gmail.com)
  Jacqueline Snijders
  (j.h.snijders@planet.nl)

klik hier voor de facebook pagina Kliederkerk

 
terug

Agenda

Vorming en Toerusting Lezing Goed Einde?/Aandacht voor de dood (1)

wo 05 okt 2022 om 19.30 uur

ds Jils Amesz: liturgie

do 06 okt 2022 om 20:00 uur

ds Jils Amesz: spreekuur

vr 07 okt 2022 om 09:30 uur

Onze predikant


      
ds. J. Amesz   

 

Wingerdnieuws

       
                  
Wingerdnieuws                             Liturgie                                                                    

programma V & T

Verhuur


 verhuur

Volg ons via

                
kerk tv